Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.03

Термін повноважень ради: 
11.07.2019 р. - 31.12.2020 р.
Спеціальності: 
08.00.03 Економіка та управління національним господарством
08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Голова ради: 

д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович

Заступники голови: 

д.е.н., проф. Алєксєєв Ігор Валентинович

Вчений секретар: 
к.е.н., доц. Завербний Андрій Степанович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Економічне оцінювання та регулювання інноваційної ємності підприємства Жигало О.Ю. 27.11.2020
Стратегічне управління інноваційністю підприємств Колещук О.Я. 09.09.2020
Оцінювання та розвиток компетентностей працівників апарату управління підприємств Дарміць Р.З. 21.02.2020
Активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності Комарницька Г.О. 21.02.2020
Формування та використання нафтогазових стратегічних резервів національної економіки України Дудкін О.М. 24.01.2020
Інструментарій та моделі оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств Ємельянов О.Ю. 24.01.2020
Оцінювання вартості інноваційних технологій на підприємствах Міркунова Т.І. 27.12.2019
Моделі розвитку та державне регулювання людського капіталу в умовах глобалізації Шахно А.Ю. 09.12.2019
Формування та розвиток систем наукової і науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти Жук Л.В. 01.11.2019
Організування та оцінювання маркетингової взаємодії підприємств на основі використання Інтернет-технологій Угольков Є.О. 01.11.2019
Стратегічне управління допоміжними бізнес-процесами у виробничо-господарських об'єднаннях Матвій С.І. 30.05.2019
Формування та розвиток систем кластеризації національної економіки Маслак О.О. 30.05.2019
Формування та розвиток економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів Шуляр Р.В. 29.05.2019
Механізм державного управління інвестуванням в рекреаційній сфері Бондаренко Ю.Г. 29.05.2019
Економічна політика України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції Завербний А.С. 27.05.2019
Стpaтегiя мapкетингу цiннoстi у фopмувaннi пoтенцiaлу кoнкуpентoспpoмoжнoстi пiдпpиємствa нa pинку мoлoкoпpoдуктiв Стець О.М. 27.05.2019
Системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграцій- них процесів Овчарук В.В. 06.05.2019
Оцінювання та державне регулювання систем краудфандингу в національній економіці Уголькова О.З. 06.05.2019
Інвестиційна стратегія як елемент антикризового управління підприємством Блинда Ю.О. 27.03.2019
Стратегія розвитку підприємств в ланцюгу створення складно-технічних систем Савченко Ю.Т. 27.03.2019