Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.01

Термін повноважень ради: 
28.12.2019 р. - 31.12.2020 р.
Спеціальності: 
02.00.03 Органічна хімія
02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук
Голова ради: 

д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович

Заступники голови: 

д.х.н., проф. Суберляк Олег Володимирович

Вчений секретар: 
д.х.н., проф. Будішевська Ольга Григорівна
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Електрофільна гетероциклізація алкеніл- та алкінілфункціоналізованих азинів в синтезі поліядерних гетероциклічних систем Онисько М.Ю. 19.10.2020
Функціоналізовані похідні 1(2)-аміно-9,10-антрацендіону: синтез та біологічна активність Стасевич М.В. 05.10.2020
Синтез та властивості поверхнево-активних блочно-гребенеподібних кополімерів на основі пег- та фторовмісних метакрилатів Паюк О.Л. 16.12.2019
Електрофільна гетероциклізація 2-алкеніл(алкініл)тіо(селено)хінолін-3-карбальдегідів Філак І.О. 16.12.2019
Синтез, властивості та біологічна активність триазенів 9,10-антрацендіону і його похідних Сабадах О.П. 09.09.2019
Амфіфільні флуоресцеїнвмісні кополіестери N-похідних глутамінової кислоти одержані за реакцією стегліха Яковів М.В. 27.06.2019
Конструювання конденсованих гетероциклічних систем на основі 1,4-хінонів, хіноксалінів та 1,3,5-триазинів Половкович С.В. 11.06.2019
Застосування альдегідів фуранового ряду у мультикомпонентних реакціях Вахула А.Р. 06.05.2019
Азо-біс-4,6-дихлоро-1,3,5-триазин у реакції Дільса-Аль дера Кархут А.І. 06.05.2019
Вінільні мономери на основі тригліцеридів рослинних олій, їх радикальна гомо – та кополімеризація Кір’янчук В.Ф. 05.04.2019
Арилювання п’яти- і шестичленних гетероциклів арендіазонієвими солями та перетворення продуктів реакцій Піткович Х.Є. 22.10.2018
Органічні азиди як зручні структурні блоки у синтезі нітрогеновмісних гетероциклів Походило Н.Т. 02.07.2018
5-карбофункціоналізовані 4-хлоро-1Н-імідазоли: синтез, структурна модифікація та біологічні властивості Чорноус В.О. 17.04.2018
Синтез та властивості продуктів діазоніювання 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів Лунін В.В. 16.04.2018
Синтез, властивості та застосування амфіфільних олігомерів на основі піромелітової кислоти. Дончак В.А. 29.03.2018
Синтез та дослідження властивостей поліестерів на основі N-похідних глутамінової кислоти та полісахаридів Нагорняк М. І. 22.05.2017
Синтез, хімічні та біологічні властивості конденсованих гетероциклічних похідних хінонів Думанська Ю. А. 22.05.2017
Синтез поліпероксидів блочної та розгалуженої будови і супрамолекулярні структури на їх основі Мітіна Н.Є. 21.04.2017
5-Алкенілфункціоналізовані 4-хлороімідазоли та їх похідні Мельник О. Я. 30.01.2017
Синтез і дослідження похідних 3-, (4-)ацетилфеніл-2н-хромен-2-онів та 1-метилхінолін-2(1н)-ону Руснак О. В. 30.01.2017